റെയില്‍വേ ഗേറ്റ് അടച്ചിടും

post

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാട്- ചേപ്പാട് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകള്‍ക്കിടയിലുള്ള ലെവല്‍ ക്രോസ് നം. 128 (കവല ഗേറ്റ് ) 18ന് ഉച്ചക്ക് 12 മുതൽ 4 മണി വരെ അറ്റകുറ്റ പണികൾക്കായി അടച്ചിടും. വാഹനങ്ങള്‍ 125 (പള്ളിപ്പാട് ഗേറ്റ്), 131 (കാഞ്ഞൂർ ഗേറ്റ്) വഴി പോകണം.