തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ നിയമനം

post

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിലെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ നിയമനം നടത്തുന്നു. 2024 മാർച്ച് 12ന് വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.rcctvm.gov.in സന്ദർശിക്കുക.