ബി.ഫാം (ലാറ്ററൽ എൻട്രി) പ്രവേശന പരീക്ഷ: ജനുവരി 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

post

കേരളത്തിലെ വിവിധ സർക്കാർ/ സ്വകാര്യ ഫാർമസി കോളേജുകളിലെ 2023-24 അധ്യായന വർഷത്തെ ബി.ഫാം (ലാറ്ററൽ എൻട്രി) പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനുള്ള തീയതി ജനുവരി 20ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ നീട്ടി. യോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷ നൽകണം.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനും പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ 09.01.2024 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജ്ഞാപനം കാണുക. ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പർ: 0471 2525300.