ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ട്രഷറി ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടാകില്ല

post

2024 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് സംസ്ഥാനത്ത് ട്രഷറികൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിലും ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ട്രഷറി ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.