ജില്ലയിലെ അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ്

post

ജില്ലയിലെ അണക്കെട്ടുകളിൽ ഇന്ന് (ഓ​ഗസ്റ്റ് 4) രേഖപ്പെടുത്തിയ ജലനിരപ്പ് താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം

നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് - 93.48മീറ്റര്‍

പരമാവധി ജല സംഭരണ നില - 97.50 മീറ്റര്‍

മലമ്പുഴ ഡാം

നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് - 111.950 മീറ്റര്‍

പരമാവധി ജല സംഭരണ നില - 115.06 മീറ്റര്‍

മംഗലം ഡാം

നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് - 76.940മീറ്റര്‍

പരമാവധി ജല സംഭരണ നില - 77.88 മീറ്റര്‍

പോത്തുണ്ടി ഡാം

നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് - 105.100മീറ്റര്‍

പരമാവധി ജല സംഭരണ നില - 108.204 മീറ്റര്‍

മീങ്കര ഡാം

നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് - 155.740മീറ്റര്‍

പരമാവധി ജലസംഭരണ നില - 156.36 മീറ്റര്‍

ചുള്ളിയാര്‍ ഡാം

നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് - 151.490 മീറ്റര്‍

പരമാവധി ജല സംഭരണ നില - 154.08 മീറ്റര്‍

വാളയാര്‍ ഡാം

നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് - 199.880 മീറ്റര്‍

പരമാവധി ജല സംഭരണ നില - 203 മീറ്റര്‍

ശിരുവാണി ഡാം

നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് - 875.090മീറ്റര്‍

പരമാവധി ജല സംഭരണ നില - 878.5 മീറ്റര്‍

മൂലത്തറ റെഗുലേറ്റര്‍

നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് - 181 മീറ്റര്‍

പരമാവധി ജല സംഭരണ നില - 184.65 മീറ്റര്‍

ജില്ലയില്‍ നിലവില്‍ തുറന്നിരിക്കുന്ന അണക്കെട്ടുകള്‍

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം : മൂന്ന് ഷട്ടറുകള്‍ 50 സെന്റീമീറ്റര്‍ വീതം തുറന്നിരിക്കുന്നു

മംഗലം ഡാം: ആറ് സ്പില്‍വേ ഷട്ടറുകളില്‍ മൂന്ന് ഷട്ടറുകള്‍ 70 സെന്റീമീറ്റര്‍ വീതവും മൂന്ന് സ്പില്‍വേ ഷട്ടറുകള്‍ 44 സെന്റീമീറ്റര്‍ വീതവും തുറന്നിരിക്കുന്നു

പോത്തുണ്ടി ഡാം: മൂന്ന് സ്പില്‍വേ ഷട്ടറുകള്‍ 45 സെന്റീമീറ്റര്‍ വീതം തുറന്നിരിക്കുന്നു

മൂലത്തറ റെഗുലേറ്റര്‍ : 19 ഷട്ടറുകളില്‍ ഒരു ഷട്ടര്‍ 70 സെന്റീമീറ്ററും രണ്ടാം ഷട്ടര്‍ 30 സെന്റീമീറ്ററും തുറന്നിരിക്കുന്നു.

തമിഴ്‌നാട് ആളിയാര്‍ ഡാം :11 ഷട്ടറുകള്‍ 21 സെന്റീമീറ്റര്‍ വീതം തുറന്നിരിക്കുന്നു.