എം.ബി.എ (ട്രാവല്‍ ആന്റ് ടൂറിസം) ഒഴിവിലേക്ക് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന്‍

post

സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ കിറ്റ്സില്‍ കേരള സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ കീഴില്‍ എ.ഐ.സി.ടി.ഇ യുടെ അംഗീകാരത്തോടെ നടത്തുന്ന എം.ബി.എ. (ട്രാവല്‍ ആന്റ് ടൂറിസം) കോഴ്സില്‍ ഒഴിവുള്ള സീറ്റിലേക്ക് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന്‍ ഒക്ടോബര്‍ 10-ന് രാവിലെ 10 -ന് നടത്തും. 50 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ ബിരുദമുള്ളവര്‍ അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി തിരുവനന്തപുരം തൈയ്ക്കാടുള്ള കിറ്റ്സിന്റെ ഓഫീസില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം. കൂടൂതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: 9446529467/ 9447013046, 0471 2329539, 2327707