അരുവിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ പാലവും അങ്കണവാടി മന്ദിരവും ഒരുങ്ങുന്നു

post

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അരുവിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ എ.എ. റഹിം എം.പിയുടെ പ്രദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പാലവും അങ്കണവാടി- തയ്യൽ യൂണിറ്റ് മന്ദിരവും പണിയുന്നു. വിതുര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൊട്ടമൂട് ആദിവാസി മേഖലയിലെ മൊട്ടമൂട്- ഇടമൺപുറം പാലത്തിന്റെയും തൊളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെട്ടിയാംപാറ സെറ്റിൽമെന്റ് അങ്കണവാടി-തയ്യൽ യൂണിറ്റ് മന്ദിരത്തിന്റെയും നിർമാണോദ്ഘാടനം എ.എ. റഹീം എം.പി നിർവഹിച്ചു. എം.പി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 41 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് മൊട്ടമൂട്- ഇടമൺപുറം പാലം നിർമിക്കുന്നത്.

ചെട്ടിയാംപാറ സെറ്റിൽമെന്റ് അങ്കണവാടി- തയ്യൽ യൂണിറ്റ് മന്ദിരത്തിന്റെയും നിർമാണത്തിനായി 20 ലക്ഷം രൂപയാണ് എം.പി ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചത്. ഹാൾ, കിച്ചൻ, തയ്യൽ യൂണിറ്റ്, രണ്ട് ടോയ്‌ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്നിവ കെട്ടിടത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ജി. സ്റ്റീഫൻ എം.എൽ.എ ചടങ്ങുകളിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.