ശബരിമല തീര്‍ഥാടനം : സ്റ്റീല്‍ പാത്രങ്ങളുടെ വില നിശ്ചയിച്ചു

post

ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സന്നിധാനം, പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വില്‍ക്കുന്ന സ്റ്റീല്‍, അലുമിനിയം, പിച്ചള പാത്രങ്ങളുടെ വില പുനര്‍ നിശ്ചയിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഡോ.ദിവ്യ എസ് അയ്യര്‍ ഉത്തരവായി.


സ്റ്റീല്‍ പാത്രങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തെ വില

തൂക്കം, അടിസ്ഥാന വില/കിലോ ഗ്രാം, ഈടാക്കാവുന്ന പരമാവധി വില എന്ന ക്രമത്തില്‍:

1 ഗ്രാം -50 ഗ്രാം, 700 രൂപ, പാത്രവിലയും പാത്രവിലയുടെ 60 ശതമാനവും.

51 ഗ്രാം-100 ഗ്രാം, 700 രൂപ, പാത്രവിലയും പാത്രവിലയുടെ 50 ശതമാനവും.

101 ഗ്രാം-150 ഗ്രാം, 700 രൂപ, പാത്രവിലയും പാത്രവിലയുടെ 40 ശതമാനവും.

151 ഗ്രാം-200 ഗ്രാം, 700 രൂപ, പാത്രവിലയും പാത്രവിലയുടെ 30 ശതമാനവും.


സ്റ്റീല്‍ പാത്രങ്ങളുടെ പമ്പയിലെ വില

തൂക്കം, അടിസ്ഥാന വില/ കിലോ ഗ്രാം, ഈടാക്കാവുന്ന പരമാവധി വില എന്ന ക്രമത്തില്‍:

1 ഗ്രാം -50 ഗ്രാം. 650 രൂപ, പാത്രവിലയും പാത്രവിലയുടെ 60 ശതമാനവും.

51 ഗ്രാം -100 ഗ്രാം, 650 രൂപ, പാത്രവിലയും പാത്രവിലയുടെ 50 ശതമാനവും.

101 ഗ്രാം-150 ഗ്രാം 650 രൂപ, പാത്രവിലയും പാത്രവിലയുടെ 40 ശതമാനവും.

151 ഗ്രാം-200 ഗ്രാം 650 രൂപ, പാത്രവിലയും പാത്രവിലയുടെ 30 ശതമാനവും.


200 ഗ്രാമിന് മുകളില്‍ അടപ്പോടുകൂടിയ സ്റ്റീല്‍ പാത്രങ്ങളുടെ വില:

സന്നിധാനത്ത് 650/കി.ഗ്രാം (പാത്രവില =പാത്രത്തിന്റെ ഗ്രാമിലുളള തൂക്കം X 65 പൈസ)

പമ്പയില്‍ 600/കിഗ്രാം. (പാത്രവില =പാത്രത്തിന്റെ ഗ്രാമിലുളള തൂക്കം X 60 പൈസ)


മറ്റെല്ലായിനം സ്റ്റീല്‍പാത്രങ്ങളുടെയും വില

സന്നിധാനം -600 / കി.ഗ്രാം.

പമ്പ - 550/ കി.ഗ്രാം.


അലുമിനിയം പാത്രം

സന്നിധാനം- അന്നഅലുമിനിയം 650/കി.ഗ്രാം

പമ്പ-അന്നഅലുമിനിയം 600 / കി.ഗ്രാം.


മറ്റെല്ലായിനം അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളുടെയും വില

സന്നിധാനം- 600/കി.ഗ്രാം

പമ്പ- 550 / കി.ഗ്രാം.


പിച്ചള പാത്രം

സന്നിധാനം- 1150/കി.ഗ്രാം

പമ്പ- 1100 / കി.ഗ്രാം.


200 ഗ്രാം വരെ തൂക്കം വരുന്ന എല്ലാ പാത്രങ്ങളും തൂക്കി നല്‍കുന്നതിന് കൃത്യത കൂടിയ ല(ഒരു ഗ്രാമോ അതില്‍ താഴെയോ കൃത്യതയുള്ള) ഇലക്ട്രോണിക് ത്രാസുകള്‍ ഉപയോഗിക്കണം).