പി.എം.എ.വൈ.യുടെ പേരിൽ വ്യാജ പ്രചരണം

post

തിരുവനന്തപുരം: ആഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ 14 വരെ പി.എം.എ.വൈ. പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ ചേർക്കുന്നുവെന്ന പേരിൽ ഒരു വ്യാജ പ്രചരണം വാട്ട്സ് അപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ പുതിയ ഗുണഭോക്താക്കളെ ആഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ 14 വരെ പുതിയ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താനാണ് പി.എം.എ.വൈ.യുടെ പേരിൽ വ്യാജ വാട്ട്സ് അപ്പ് പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിക്കുന്നത്. 

പി. എം.എ.വൈ. (ജി)യിൽ  ആവാസ് ആപ്പ് എന്ന മൊബൈൽ ആപ് മുഖേന പുതിയ ഗുണഭോക്താക്കളെ ചേർക്കുന്നതിന്  2019 മാർച്ച് 8 വരെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി തന്നിരുന്നത്. അപ്രകാരം ചേർത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആധാർ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷമേ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ആവാസ് പ്ലസ്സിൽ പുതിയ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ കണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വി.ഇ.ഒ. മാരെയോ, ജനപ്രതിനിധികളെയോ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കരുത്.