തിരുവനന്തപുരം ഗവ:എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം

post

കേരള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം ഗവ:എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ (CET) മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷനിൽ അഡീഷണൽ സ്‌കിൽ ഡെവലപ്‌മെൻറ് പ്രോഗ്രാം (ASDP) സ്‌റ്റൈപ്പൻഡോടു കൂടി ഫെബ്രുവരി അഞ്ചു മുതൽ 10 വരെ നടത്തും. തൊഴിൽരഹിതരും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുമായ യുവജനങ്ങളുടെ നൈപുണ്യ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് സൗജന്യമായാണ് കോഴ്സ് നടത്തുന്നത്.

മെക്കാനിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിലോ അനുബന്ധ ബ്രാഞ്ചുകളിലോ ഡിപ്ലോമ / ബിടെക് പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജനുവരി 31. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് www.cet.ac.in സന്ദർശിക്കുക.