മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി

പ്രകൃതി ദുരന്തം ബാധിച്ച ജനങ്ങൾക്കും , അപകട മരണത്താൽ പ്രിയപെട്ടവരെ നഷ്ടപെട്ടവർക്കും, ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ചവശതയനുഭവിക്കുന്നവർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ധനസഹായം നൽകുന്നു. കൂടാതെ കാൻസർ, ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ, വൃക്കമാറ്റിവയ്ക്കൽ, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ, കരൾ വീക്കം, വിവിധ അംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തകരാറ് തുടങ്ങിയ വിവിധ മാരക രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കും ധനസഹായം ലഭിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക്അ പേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് :donation.cmdrf.kerala.gov.in