എം.ഫാം കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ

post

2022-23 അധ്യയന വർഷത്തെ എം.ഫാം കോഴ്‌സിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി നടന്ന കേന്ദ്രീകൃത ഓൺലൈൻ അലോട്ട്‌മെന്റുകൾക്ക് ശേഷവും സർക്കാർ ഫാർമസി കോളജുകളിലും സ്വാശ്രയ കോളജുകളിലും ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകൾ സർക്കാർ ഫാർമസി കോളജുകളിലെ സീറ്റുകളിലേക്കു മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ മുഖേനയും സ്വാശ്രയ ഫാർമസി കോളജുകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അതത് കോളജുകൾ മുഖേനയും നികത്തും. ആയതിനാൽ പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എം.ഫാം 2022 റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുളളവരിൽ സർക്കാർ ഫാർമസി കോളജുകളിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേയും സ്വാശ്രയ ഫാർമസി കോളജുകളിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതത് കോളജുമായും ബന്ധപ്പെടണം.

ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്കും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾക്കും പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പർ : 04712525300