ദേവസ്വം ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ ഒക്ടോബർ 1, 15 തീയതികളിൽ

post

കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് 1 (സിവിൽ) (കാറ്റഗറി നമ്പർ: 14/2022) തസ്തികയിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായുള്ള ഒ.എം.ആർ പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ ഒന്നിനും ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ ഗ്രേഡ് 11 (സിവിൽ) (കാറ്റഗറി നമ്പർ: 15/2022) തസ്തികയിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായുള്ള ഒ.എം.ആർ പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ 15 നും രാവിലെ 10.30 മുതൽ 12.15 വരെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തും.

ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ ഗ്രേഡ് 1 (സിവിൽ) (കാറ്റഗറി നമ്പർ: 14/2022) തസ്തികയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് സെപ്റ്റംബർ 16 നും ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ ഗ്രേഡ് 11 (സിവിൽ) (കാറ്റഗറി നമ്പർ: 15/2022) തസ്തികയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് സെപ്റ്റംബർ 30 നും ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലഭ്യമാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കെ.ഡി.ആർ.ബിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (www.kdrb.kerala.gov.in) സന്ദർശിക്കുക.