അതിരമ്പുഴ ആട്ടുകാരൻ കവല റോഡിൽ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു

post

കോട്ടയം അതിരമ്പുഴ ആട്ടുകാരൻ കവല റോഡിൽ അതിരമ്പുഴ ചന്തക്കുളത്തിനു സമീപം കലുങ്കിന്റെ നിർമാണം നടക്കുന്നതിനാൽ ഫെബ്രുവരി 23 മുതൽ വാഹന ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. വാഹനങ്ങൾ ഓണംതുരുത്ത് കോളനി റോഡ് - അതിരമ്പുഴ മാർക്കറ്റ് റോഡ് വഴി ഗതാഗതം നടത്തേണ്ടതാണെന്നും പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് നിരത്തു വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ അറിയിച്ചു.