സൗജന്യ പി.എസ്.സി, യു.പി.എസ്.സി പരിശീലനത്തിന് അവസരം

post

കേരള സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിൽ വളാഞ്ചേരി എം.ഇ.എസ് കെ.വി.എം കോളേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ യുവജന പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ 2024 ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പി.എസ്.സി, യു.പി.എസ്.സി മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുള്ള സൗജന്യ പരിശീലനത്തിന് ഡിസംബർ ആറ് മുതൽ 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. പ്രവേശന പരീക്ഷ ഡിസംബർ 24 ന്.

ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിലെ പ്ലസ്‌ടു യോഗ്യതയുള്ള 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്കാണ് അവസരം. റെഗുലർ, ഹോളിഡേ ബാച്ചുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷകർ രണ്ട് ഫോട്ടോ, വിദ്യാഭ്യാസ രേഖകൾ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ഒറിജിനൽ ആധാർ കാർഡ്, രേഖകളുടെ ഒരു സെറ്റ് പകർപ്പ് എന്നിവ സഹിതം ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് അപേക്ഷ നൽകണം. വിവരങ്ങൾക്ക് 04942954380, 9747382154, 8714360186.