ഡി.എൽ.എഡ് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

post

നവംബർ 2022 ഡി.എൽ.എഡ് രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ (റഗുലർ), 1, 2, 3, 4 സെമസ്റ്റർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകളുടെയും, ഡിസംബർ 2022 ഡി.എഡ് 1, 2, 3, 4 സെമസ്റ്റർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകളുടെയും ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദമായ ഫലം പരീക്ഷാഭവന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ (www.pareekshabhavan.kerala.gov.in) ലഭ്യമാണ്. പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം/ സ്‌ക്രൂട്ടണി എന്നിവയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 27 മുതൽ മാർച്ച് മൂന്നു വരെ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം.