(ആസ്പയർ സ്‌കോളർഷിപ്പ്: തീയതി മാർച്ച് 7 വരെ

post

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുഖേന അനുവദിക്കുന്ന റിസർച്ച് അവാർഡ് 2022-23 ന് (ആസ്പയർ സ്‌കോളർഷിപ്പ്) ഗവ./എയ്ഡഡ് രണ്ടാം വർഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, എം.ഫിൽ, പി.എച്ച്.ഡി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സയമപരിധി മാർച്ച് 7 വരെ നീട്ടി. വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പണത്തിനും www.dcescholarship.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 8281098580.