മലയാള ദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷവും

post

കേരളപ്പിറവിയുടെ 66-ാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി നവംബറിലെ ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിനത്തിൽ മലയാള ദിനാഘോഷവും നവംബർ ഒന്നു മുതൽ ഏഴു വരെ ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷവും സംഘടിപ്പിക്കും. സംസ്ഥാനതല ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നവംബർ ഒന്നിനു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും.

എല്ലാ വകുപ്പുകളുടേയും സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും ഓഫീസുകളിൽ ഓഫിസ് തലവന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഭരണഭാഷാ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച് ജീവനക്കാർ ഭരണഭാഷാ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്‌കാര വകുപ്പ് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷക്കാലത്ത് എല്ലാ ഓഫിസുകളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഇതു സംബന്ധിച്ച ബാനറുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കണം.

വിവിധ വകുപ്പുകളിലും ഓഫീസുകളിലും ഭാഷാപോഷണത്തിനും ഭരണഭാഷാമാറ്റത്തിനും ഉതകുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ, സെമിനാറുകൾ, സമ്മേളനങ്ങൾ, ഭരണഭാഷാ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചവർക്കുള്ള അനുമോദനം തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കണം. ഭരണരംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളും സമാന മലയാള പദങ്ങളും ഓരോ ദിവസവും ഓഫീസുകളിൽ എഴുതി പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നും സർക്കുലറിൽ നിർദേശിക്കുന്നു.